Government of Poland

Government of Poland

Government of Poland

Government of Poland - Online Gov Public Services
Government of Poland - Find Online Public Services. List of Phones, Address, Offices, Ministeries. Directory of National, Federal, State, Municipal, and Local Institutions. Secretary. Ministry
Government of Poland (Polska) - Official language: Polish
Poland - Government - National and Local Institutions - Ministry, Offices, Directory
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - President of the Republic of Poland
Andrzej Duda reelected as President in narrow victory over liberal Warsaw mayor Rafal Trzaskowski. Polish President Andrzej Duda won a second five-year term, narrowly defeating his liberal opponent Rafal Trzaskowski in the presidential election (12 July 2020).  -
BBN Biuro Bezpieczenstwa Narodowego - National Security Bureau
Sejm - Sejm
Senat - Senate
Kancelaria Prezesa Rady Ministrow - Office of the Prime Minister
Urzad Zamówien Publicznych (UZP) - Office of Public Procurement
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Ministry of Agriculture and Rural Development
Agencja Rynku Rolnego (ARR) - Agency for Agricultural Market
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) - Agency of Restructuring and Modernization of Agriculture
Ministerstwo Kultury - Ministry of Culture
Instytut Kultury - Institute of Culture
Ministerstwo Gospodarki - Ministry of Economy
Agencja Techniki i Technologii (ATT) - Technology Agency
Osrodek Studiów Wschodnich (OSW) - Centre for Eastern Studies
Komitet Badan Naukowych (KBN) - Committee for Scientific Research
Ministerstwo Srodowiska - Ministry of Environment
Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska - State Inspection of Enviromental Protection
Krajowy Zarzad Parków Narodowych (KZPN) - National Parks Administration
Instytut Ochrony Srodowiska (IOS) - Institute of Environmental Protection
Instytut Ekologii Terenów Uprzemyslowionych (IETU) - Institute for Ecology of Industrial Areas
Panstwowy Instytut Geologiczny (PIG) - State Geological Institute
Instytut Gospodarki Odpadami (IGO) - Institute of Waste Management
Ministerstwo Finansów - Ministry of Finance
Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Ministry of Foreign Affairs
Ministerstwo Zdrowia - Ministry of Health
Biuro ds. Narkomanii - Bureau for Drug Addiction
Krajowe Biuro ds. Zapobiegania AIDS - National Bureau for AIDS Prevention
Panstwowy Zaklad Higieny (PZH) - State Institute of Hygiene
Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji - Ministry of Internal Affairs and Administration
Komenda Glówna Policji (KGP) - General Command of the Police
Komenda Glówna Panstwowej Strazy Pozarnej (KGPSP) - General Command of the State Fire Service
Ministerstwo Sprawiedliwosci - Ministry of Justice
Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej - Ministry of Labour and Social Policy
Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) - Central Institute of Labour Protection
Ministerstwo Obrony Narodowej - Ministry of National Defence
Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej - Air and Air Defence Forces
Marynarka Wojenna - Navy
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu - Ministry of National Education and Sport
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej - Ministry of Transport and Maritime Economy
Glówny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego (GILC) - General Inspectorate of Civil Aviation
Ministerstwo Skarbu Panstwa - Ministry of Treasury
Urzad Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) - Office of the Committee for European Integration
Glówny Urzad Statystyczny (GUS) - Central Statistical Office
Urzad Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (UMiRM) - Housing and Urban Development Office
Urzad Dozoru Technicznego (UDT) - Technical Inspection Office
Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentow (UOKiK) - Competition and Consumer Protection Office
Urzad Patentowy (UP) - Patent Office
Panstwowa Agencja Atomistyki (PAA) - State Atomic Energy Agency
Polska Agencja Prasowa (PAP) - Polish Press Agency
Centrum Badania Opini Spolecznej (CBOS) - Public Opinion Research Centre
Rada Koordynacyjna ds. Teleinformatyki - Computer Science and Communication Coordination Council
Polska Akademia Nauk (PAN) - Polish Academy of Sciences
Narodowy Bank Polski (NBP) - National Bank of Poland
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT)
Najwyzsza Izba Kontroli (NIK) - Supreme Chamber of Control
Trybunal Konstytucyjny - Constitutional Tribunal
Sad Najwyzszy - Supreme Court
Embassies and Consulates
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu, Austria - Embassy of Poland in Vienna, Austria
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu, Kanada - Consulate General of Poland in Montreal, Canada
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie, Kanada - Embassy of Poland in Ottawa, Canada
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto, Kanada - Consulate General of Poland in Toronto, Canada
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Vancouver, Kanada - Consulate General of Poland in Vancouver, Canada
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Republika Czeska - Consulate General of Poland in Ostrava, Czech Republic
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kopenhadze, Dania - Embassy of Poland in Copenhagen, Denmark
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lyonie, Francja - Consulate General of Poland in Lyon, France
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Paryzu, Francja - Embassy of Poland in Paris, France
Polish National Tourist Office in Paris, France
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Strasburgu, Francja - Consulate General of Poland in Strasbourg, France
Polish National Tourist Office in Berlin, Germany
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, Niemcy - Embassy of Poland in Berlin, Germany
Wydzial Konsularny - Consular Section
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Instytut Polski w Düsseldorfie, Niemcy - Polish Institute in Dusseldorf, Germany
Instytut Polski w Lipsku, Niemcy - Polish Institute in Leipzig, Germany
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu, Wielka Brytania i Pólnocna Irlandia - Consulate General of Poland in Edinburgh, Great Britain and Northern Ireland
Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Kidderminster, Wielka Brytania i Pólnocna Irlandia - Consulate of Poland in Kidderminster, Great Britain and Northern Ireland
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, Wielka Brytania i Pólnocna Irlandia - Embassy of Poland in London, Great Britain and Northern Ireland
Polish National Tourist Office in London, Great Britain and Northern Ireland
Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Sheffield, Wielka Brytania i Pólnocna Irlandia - Consulate of Poland in Sheffield, Great Britain and Northern Ireland
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie, Irlandia - Embassy of Poland in Dublin, Ireland
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Tel Avivie, Izrael - Embassy of Poland in Tel Aviv, Israel
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, Wlochy - Embassy of Poland in Rome, Italy
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Polish National Tourist Office in Amsterdam, Netherlands
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze, Niderlandy - Embassy of Poland in The Hague, Netherlands
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie, Rumunia - Embassy of Poland in Bucharest, Romania
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie, Federacja Rosyjska - Embassy of Poland in Moscow, Russian Federation
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bratyslawie, Slowacja - Embassy of Poland in Bratislava, Slovakia
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie, Szwecja - Embassy of Poland in Stockholm, Sweden
Instytut Polski w Sztokholmie, Szwecja - Polish Institute in Stockholm, Sweden
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ankarze, Turcja - Embassy of Poland in Ankara, Turkey
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, Ukraina - Embassy of Poland in Kiev, Ukraine
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki - Consulate General of Poland in Chicago, United States of America
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Los Angeles, Stany Zjednoczone Ameryki - Consulate General of Poland in Los Angeles, United States of America
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Polish National Tourist Office in New York, United States of America
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie, Stany Zjednoczone Ameryki - Embassy of Poland in Washington, United States of America
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy w Nowym Jorku - Economic and Commercial Section in New York
Stale Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Onz w Genewie - Permanent Mission of Poland to the United Nations in Geneva
Stale Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Onz w Nowym Jorku - Permanent Mission of Poland to the United Nations in New York
Political Parties
Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) - Democratic Left Alliance
Klub Parlamentarny - Group in the Parliament
Unia Pracy (UP) - Labour Union
Platforma Obywatelska (PO) - Citizens' Platfrom
Stowarzyszenie "Mlodzi Demokraci" (MD) - Association "Young Democrats"
Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej - Self-Defence of the Polish Republic
Prawo i Sprawiedliwosc (PiS) - Law and Justice
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) - Polish Peasants Party
Klub Parlamentarny - Group in the Parliament
Liga Polskich Rodzin (LPR) - Polish Family League
Unia Wolnosci (UW) - Freedom Union
Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (ZChN) - Christian-National Union
Unia Polityki Realnej (UPR) - Real Politics Union
Alternatywa - Partia Pracy
Konfederacja Polski Niepodleglej (KPN) - Confederation for an Independent Poland
Other Institutions
Panstwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych (PAIZ) - State Agency of Foreign Investment
Government of Poland
Elections in Poland 7 November 2019 : Parliament - Polish parliamentary election
Poland : President - Bronislaw Komorowski (2017 *)
Prime Minister - Ewa Kopacz (2017 *)
Bronislaw Komorowski, President of the Republic of Poland (2012)
Donald Tusk, Prime Minister of the Republic of Poland (2012)
Radoslaw Sikorski, Minister for Foreign Affairs of the Republic of Poland (2012)
Poland General information and updated references
Phones in Poland Search a mobile in the phone companies and stores. PL Phone Book and Yellow Pages. List by City, Name, Number, Company. Internet Services and WebSites. 48 Code for international phone calls, whatsapp and text messages. POL 

Covid in Poland

Coronavirus covid-19 in Poland, Cases 5,185,757, Deaths 106,607, Rate (2.06%), Date 2022-02-08 04:21:15 - Map of Coronavirus in the World. Total 393,934,458 cases of COVID-19 and 5,722,382 deaths. Updated information by country. Source : national health authorities and World Health Organization (WHO). 2022-02-08 04:21:15

Symptoms


Symptoms of the coronavirus disease : fever, dry cough, difficulty breathing, headache, slight runny nose, shortness of breath. If you have these symptoms, seek medical care to check your condition. Circulatory system : decreased white blood cells. Kidneys : decreased function.
Coronavirus in Basic protective measures against the new coronavirus COVID-19 outbreak.
How to take care of your health and protect others ?
Wash your hands frequently and regularly with soap and water. Keep your hands clean with an alcohol-based hand rub. Washing your hands kills viruses that may be there.  -
Avoid touching eyes, nose, mouth and face. Because hands touch many surfaces and can get contaminated with viruses and transfer it to your eyes, nose or mouth. And the virus can enter your body and can make you sick.
Covering your mouth and nose with a tissue or your bent elbow, when you cough or sneeze, and dispose of the used tissue immediately.
Safe greetings and handshaking.
Maintain social distancing at least 1 metre (3 feet) distance between yourself and anyone else who is coughing or sneezing. When people coughs or sneezes can spray small liquid droplets from their nose or mouth which may contain virus.
Good respiratory hygiene. Protect the people around you from viruses such as cold, flu and COVID-19.
Stay home if you have a fever, cough and difficulty breathing, seek medical attention only if required, to protect you and help prevent spread of viruses and other infections.
Avoid contact with others and visits to medical facilities.
Stay aware of the latest information with official sources from the national and local public health authority.
Avoid to travel to prevent possible spread of COVID-19 and other viruses.
Avoid spitting in public places.
Protect yourself and others from getting sick
Practice food safety.
Stay healthy with good nutrition.
There are some vaccines and medicines recommended to prevent or treat the covid.
Situation Dashboard. Official Report of Cases by Country. Information and Videos on Social Networks : Youtube Facebook Twitter Instagram Linkedin
How to protect yourself and others agaist Coronavirus ?
What is COVID ? Covid means Coronavirus Disease.
The first cases of this virus was detected win Wuhan, China, but in few months was found in most of the countries. Check the total of cases and deaths by country and state.
Medical supplies recommended to protect themselves and others. Used by health personal : Hand sanitizer, gloves, masks, gowns, goggles.
Map of Covid-19 Coronavirus pandemic - Source : WHO. World Health Organization. Technical Guidance and Global research. Alert. See updated information by country.
Coronavirus
- Covid-19, Casos y Muertes, Medidas de Salud. Teléfonos de Información. Datos Actualizados.
Poland : Dolnoslaskie, Kujawsko-Pomorskie, Lodzkie, Lubelskie, Lubuskie, Malopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Slaskie, Swietokrzyskie, Warminsko-Mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie
Poland
Elections in Poland - Electoral and Voters Information.
Poland Government
Institutions Poland. Online Services
Poland Maps
Map of Poland
Poland Find Phones
Mobile Phone in Poland - Phone Numbers. Telephone Guide
Search
Poland
Directory
Poland - Find more information and details
Search Poland :
Government of Poland. Gov List of Public Offices, Online Services, Official Websites, Ministeries, Embassies
Elections in Poland 2023 - Electoral information and candidates for president, prime minister, parliament, and political parties. Election Results and data, political parties and government institutions around the world.
National Archive Poland Public information and Forms
Where to vote in Poland - Find voting places in Poland
Directory, America, Europe, Asia, Oceania, Africa, International
Government Poland 2023
Germany formally rejects Poland's demand for war reparations Notes From Poland
Poland warns of attacks by Russia-linked Ghostwriter hacking group BleepingComputer
Poland positively sees Germany's agreement to transfer Patriot system to Ukraine Ukrinform
Polish government politicians condemn "disgrace" as Black Eyed Peas wear rainbow armbands during state TV concert Notes From Poland