Government of Sweden

Government of Sweden

Government of Sweden

Government of Sweden - Online Gov Public Services
Government of Sweden - Find Online Public Services. List of Phones, Address, Offices, Ministeries. Directory of National, Federal, State, Municipal, and Local Institutions. Secretary. Ministry
Government of Sweden
Sweden : Capital - Stockholm
Government of Sweden
Sweden - Sverige - Official language: Swedish
General Resources
SverigeDirekt
VirtualSweden - the Official Gateway to Sweden
Kungl. Hovstaterna - Royal Court
Riksdagen - Parliament
Regering - Government
Statsrådsberedningen (SB) - Prime Minister's Office
Jordbruksdepartementet (Jo) - Ministry of Agriculture
Jordbruksverket - Agriculture Administration
Fiskeriverket - Fisheries Administration
Livsmedelsekonomiska institutet (SLI) - Food Economics Institute
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) - National Veterinary Medicine Institute
Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) - Institute for Agricultural and Environmental Engineering
Skogs- och jordbrukets forskningsrådet (SJFR) - Forestry and Agriculture Research Council
Centrala försöksdjursnämnden (CFN) - Central Laboratory Animals Board
Kulturdepartementet (Ku) - Ministry of Culture
Radio- och TV-verket (RTV) - Radio and Television Administration
Integrationsverket - Integration Administration
Ungdomsstyrelsen - Youth Agency
SOFI Språk- och folkminnesinstitutet - Language and Folklore Research Institute
Statens kulturråd - National Culture Council
Statens konstråd - National Arts Council
Svenska språknämnden - Swedish Language Board
Granskningsnämnden för radio och TV - Inspection Board for Radio and TV
Konstnärsnämnden - Artists Board
Presstödsnämnden - Press Subsidies Board
Taltidningsnämnden - Talking Newspapers Board
Riksarkivet - National Archive
Ungdomsdelegationen
Storstadsdelegationen
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) - Ombudsman against Ethnic Discrimination
Försvarsdepartementet (Fö) - Ministry of Defence
Försvarsmakten - Armed Forces
Försvarets materielverk (FMV) - Defence Material Administration
Räddningsverket - Rescue Services Administration
Pliktverket - Military Service Administration
Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) - Agency for Civil Emergency Planning
Försvarets forskningsanstalt (FOA) - Defence Research Institute
Näringsdepartementet (N) - Ministry of Economy
Patent- och registreringsverket (PRV) - Patent and Registration Administration
Vägverket (VV) - Road Administration
Banverket (BV) - Railway Administration
Luftfartsverket (LFV) - Aviation Administration
Sjöfartsverket (SjöV) - Shipping Administration
Konkurrensverket - Competition Administration
Arbetsmiljöverket - Work Environment Administration
Elsäkerhetsverket - Electrical Safety Administration
Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) - Industrial and Technical Development Administration
Glesbygdsverket - Rural Areas Administration
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) - Employment Agency
Post- och telestyrelsen (PTS) - Post and Telecommunications Agency
Skogsstyrelsen - Forest Agency
Rymdstyrelsen - Space Agency
Statens energimyndighet - National Energy Authority
Arbetslivsinstitutet - Working Life Institute
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) - National Road and Transport Research Institute
Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) - National Institute for Communications Analysis
Sveriges geologiska undersökning (SGU) - Geological Survey of Sweden
Turistdelegationen - Tourist Authority
Sveriges Tekniska Attachéer
Handelsflottans kultur- och fritidsråd (HKF) - Sjömansservice - Merchant Marine Culture and Leisure Council - Seamen's Service
Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) - Communication Research Committee
Statens haverikommission (SHK) - National Accident Investigation Commission
Jämställdhetsombudsmannen (JämO) - Equal Opportunities Ombudsman
Utbildningsdepartementet (U) - Ministry of Education
Skolverket - Education Administration
Högskoleverket - Higher Education Administration
Verket för högskoleservice (VHS) - Administration for Higher Education Services
Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH) - National Institute for Handicap Affairs in Schools
Institutet för rymdfysik (IRF) - Institute for Space Physics
Centrala studiestödsnämnden (CSN) - Central Student Aid Board
Polarforskningssekretariatet - Polar Research Secretariat
Vetenskapsrådet - Science Council
Miljödepartementet (M) - Ministry of Environment
Naturvårdsverket - Nature Protection Administration
Boverket - Building Administration
Lantmäteriet - Land Survey
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) - Meteorological and Hydrological Institute of Sweden
Statens geotekniska institut (SGI) - National Geotechnical Institute
Statens strålskyddsinstitut (SSI) - National Radiation Protection Institute
Kemikalieinspektionen - Chemicals Inspectorate
Statens kärnkraftinspektion (SKI) - National Nuclear Power Inspectorate
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) - Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning
Finansdepartementet (Fi) - Ministry of Finance
Riksskatteverket (RSV) - National Tax Administration
Tullverket - Customs Administration
Ekonomistyrningsverket (ESV) - Financial Management Administration
Konsumentverket - Consumer Administration
Statens fastighetsverk (SFV) - National Property Administration
Fortifikationsverket (FORTV)
Riksrevisionsverket (RRV) - National Audit Administration
Länsstyrelsen - Counties Agency
Riksgäldskontoret - National Debt Office
Konjunkturinstitutet (KI) - Economic Research Institute
Nämnden för offentlig upphandling (NOU) - Board for Public Procurement
Finansinspektionen - Finance Inspectorate
Lotteriinspektionen - Lottery Inspectorate
Utrikesdepartementet (UD) - Ministry of Foreign Affairs
Migrationsverket - Migration Administration
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA) - Agency for International Development Cooperation
Utrikespolitiska institutet (UI) - Foreign Policy Institute
Delegationen för utländska investeringar i Sverige - Invest in Sweden Agency
Utlänningsnämnden - Aliens Appeals Board
Exportkreditnämnden (EKN) - Export Credit Board
Kommerskollegium - Board of Trade
Exportrådet - Export Council
Inspektionen för strategiska produkter (ISP) - Inspectorate for Strategic Products
Justitiedepartementet (Ju) - Ministry of Justice
Domstolsverket (DV) - Court Administration
Statens pensionsverk (SPV) - National Pensions Administration
Rättsmedicinalverket (RMV) - Forensic Medicine Administration
Rikspolisstyrelsen (RPS) - National Police Agency
Statistiska centralbyrån (SCB) - Central Bureau of Statistics
Statskontoret - Office of Public Management
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) - Crime Prevention Council
Datainspektionen (DI) - Data Inspectorate
Socialdepartementet (S) - Ministry of Social Affairs
Socialstyrelsen - Social Welfare Agency
Riksförsäkringsverket - National Insurance Administration
Läkemedelsverket - Medical Products Administration
Statens folkhälsoinstitut (FHI) - National Public Health Institute
Statens institut för särskilt utbildningsstöd (SISUS) - National Institute for Special Educational Support
Hjälpmedelsinstitutet (HI) - Handicap Institute
Smittskyddsinstitutet (SMI) - Infectious Disease Protection Institute
Institutet för psykosocial medicin (IPM) - Institute for Psychosocial Medicine
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) - Research Council for Working Life and Social Science
Barnombudsmannen (BO) - Children's Ombudsman
Handikappombudsmannen (HO) - Disability Ombudsman
Förvaltningsavdelningen - Department of Administration
Försäkringskassan
Sveriges Riksbank - National Bank of Sweden
Sveriges Radio (SR) - Radio of Sweden
Sveriges Television (SVT) - Television of Sweden
SIS Swedish Standards Institute
SI Svenska institutet - Swedish Institute
SIPRI Stockholms internationella fredsforskninginstitut - Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) - Testing and Research Institute of Sweden
SWE Tourism Sveriges Rese- och Turistråd - Travel and Tourism Council of Sweden
LF Landstingsförbundet - Association of County Councils
Svekom Svenska Kommunförbundet - Swedish Association of Municipalities
Local County Government and Administration
Stockholms läns landsting - County Council of Stockholm
Länsstyrelsen i Stockholms län - County Administration of Stockholm
Landstinget i Uppsala län - County Council of Uppsala
Länsstyrelsen i Uppsala län - County Administration of Uppsala
Landstinget Sörmland - County Council of Sörmland
Länsstyrelsen i Södermanlands län - County Administration of Södermanland
Landstinget i Östergötland - County Council of Östergötland
Länsstyrelsen i Östergötlands län - County Administration of Östergötland
Landstinget i Jönköpings län - County Council of Jönköping
Länsstyrelsen i Jönköpings län - County Administration of Jönköping
Landstinget Kronoberg - County Council of Kronoberg
Länsstyrelsen i Kronobergs län - County Administration of Kronoberg
Landstinget i Kalmar län - County Council of Kalmar
Länsstyrelsen i Kalmar län - County Administration of Kalmar
Länsstyrelsen i Gotlands län - County Administration of Gotland
Landstinget Blekinge - County Council of Blekinge
Länsstyrelsen i Blekinge län - County Administration of Blekinge
Region Skåne - Region of Skåne
Länsstyrelsen i Skåne län - County Administration of Scania
Landstinget Halland - County Council of Halland
Länsstyrelsen i Hallands län - County Administration of Halland
Västra Götalandsregionen - Region of Västra Götaland
Länsstyrelsen i Västra Götalands län - County Administration of Västra Götaland
Landstinget i Värmland - County Council of Värmland
Länsstyrelsen i Värmlands län - County Administration of Värmland
Örebro läns landsting - County Council of Örebro
Länsstyrelsen i Örebro län - County Administration of Örebro
Landstinget i Västmanland - County Council of Västmanland
Länsstyrelsen i Västmanlands län - County Administration of Västmanland
Landstinget Dalarna - County Council of Dalarna
Länsstyrelsen i Dalarnas län - County Administration of Dalarna
Landstinget Gävleborg - County Council of Gävleborg
Länsstyrelsen i Gävleborgs län - County Administration of Gävleborg
Landstinget Västernorrland - County Council of Västernorrland
Länsstyrelsen i Västernorrlands län - County Administration of Västernorrland
Jämtlands läns landsting - County Council of Jämtland
Länsstyrelsen i Jämtlands län - County Administration of Jämtland
Västerbottens läns landsting - County Council of Västerbotten
Länsstyrelsen i Västerbottens län - County Administration of Västerbotten
Norrbottens läns landsting - County Council of Norrbotten
Länsstyrelsen i Norrbottens län - County Administration of Norrbotten
Sametinget - Saami Parliament
Municipal Institutions
Ale Kommun - Municipality of Ale
Alvesta Kommun - Municipality of Alvesta
Aneby Kommun - Municipality of Aneby
Arboga Kommun - Municipality of Arboga
Arjeplogs Kommun - Municipality of Arjeplog
Arvika Kommun - Municipality of Arvika
Askersunds Kommun - Municipality of Askersund
Avesta Kommun - Municipality of Avesta
Bengtsfors Kommun - Municipality of Bengtsfors
Bergs Kommun - Municipality of Berg
Bjurholms Kommun - Municipality of Bjurholm
Bjuvs Kommun - Municipality of Bjuv
Bodens Kommun - Municipality of Boden
Bollebygds Kommun - Municipality of Bollebygd
Bollnäs Kommun - Municipality of Bollnäs
Borås Kommun - Municipality of Borås
Borgholm Kommun - Municipality of Borgholm
Boxholms Kommun - Municipality of Boxholm
Bräcke Kommun - Municipality of Bräcke
Bromölla Kommun - Municipality of Bromölla
Burlövs Kommun - Municipality of Burlöv
Dals-Eds Kommun - Municipality of Dals-Ed
Danderyds Kommun - Municipality of Danderyd
Degerfors Kommun - Municipality of Degerfors
Dorotea Kommun - Municipality of Dorotea
Eda Kommun - Municipality of Eda
Ekerö Kommun - Municipality of Ekerö
Eksjö Kommun - Municipality of Eksjö
Emmaboda Kommun - Municipality of Emmaboda
Enköpings Kommun - Municipality of Enköping
Eskilstuna Kommun - Municipality of Eskilstuna
Eslövs Kommun - Municipality of Eslöv
Essunga Kommun - Municipality of Essunga
Fagersta Kommun - Municipality of Fagersta
Falkenbergs Kommun - Municipality of Falkenberg
Falköpings Kommun - Municipality of Falköping
Falu Kommun - Municipality of Falun
Färgelanda Kommun - Municipality of Färgelanda
Filipstads Kommun - Municipality of Filipstad
Finspångs Kommun - Municipality of Finspång
Flens Kommun - Municipality of Flen
Forshaga Kommun - Municipality of Forshaga
Gagnefs Kommun - Municipality of Gagnef
Gällivare Kommun - Municipality of Gällivare
Gävle Kommun - Municipality of Gävle
Gislaveds Kommun - Municipality of Gislaved
Gnesta Kommun - Municipality of Gnesta
Gnosjö Kommun - Municipality of Gnosjö
Göteborgs Stad - City of Göteborg
Götene Kommun - Municipality of Götene
Gotlands Kommun - Municipality of Gotland
Grästorps Kommun - Municipality of Grästorp
Grums Kommun - Municipality of Grums
Gullspångs Kommun - Municipality of Gullspång
Habo Kommun - Municipality of Habo
Håbo Kommun - Municipality of Håbo
Hällefors Kommun - Municipality of Hällefors
Hallsbergs Kommun - Municipality of Hallsberg
Hallstahammars Kommun - Municipality of Hallstahammar
Halmstads Kommun - Municipality of Halmstad
Haparanda Kommun - Municipality of Haparanda
Härnösands Kommun - Municipality of Härnösand
Härryda Kommun - Municipality of Härryda
Hässleholms Kommun - Municipality of Hässleholm
Hedemora Kommun - Municipality of Hedemora
Helsingborgs Stad - City of Helsingborg
Herrljunga Kommun - Municipality of Herrljunga
Hjo Kommun - Municipality of Hjo
Hofors Kommun - Municipality of Hofors
Höganäs Kommun - Municipality of Höganäs
Högsby Kommun - Municipality of Högsby
Höörs Kommun - Municipality of Höör
Hörby Kommun - Municipality of Hörby
Huddinge Kommun - Municipality of Huddinge
Hudiksvalls Kommun - Municipality of Hudiksvall
Hultsfreds Kommun - Municipality of Hultsfred
Hylte Kommun - Municipality of Hylte
Jokkmokks Kommun - Municipality of Jokkmokk
Jönköpings Kommun - Municipality of Jönköping
Kalix Kommun - Municipality of Kalix
Kalmar Kommun - Municipality of Kalmar
Karlsborgs Kommun - Municipality of Karlsborg
Karlshamns Kommun - Municipality of Karlshamn
Karlskoga Kommun - Municipality of Karlskoga
Karlskrona Kommun - Municipality of Karlskrona
Karlstads Kommun - Municipality of Karlstad
Katrineholms Kommun - Municipality of Katrineholm
Kävlinge Kommun - Municipality of Kävlinge
Kils Kommun - Municipality of Kil
Kinda Kommun - Municipality of Kinda
Kiruna Kommun - Municipality of Kiruna
Klippan Kommun - Municipality of Klippan
Köpings Kommun - Municipality of Köping
Kramfors Kommun - Municipality of Kramfors
Kristianstads Kommun - Municipality of Kristianstad
Krokoms Kommun - Municipality of Krokom
Kumla Kommun - Municipality of Kumla
Kungsbacka Kommun - Municipality of Kungsbacka
Kungsörs Kommun - Municipality of Kungsör
Kungälvs Kommun - Municipality of Kungälv
Laholms Kommun - Municipality of Laholm
Landskrona Kommun - Municipality of Landskrona
Laxå Kommun - Municipality of Laxå
Lekebergs Kommun - Municipality of Lekeberg
Leksands Kommun - Municipality of Leksand
Lerums Kommun - Municipality of Lerum
Lessebo Kommun - Municipality of Lessebo
Lidingö Kommun - Municipality of Lidingö
Lidköpings Kommun - Municipality of Lidköping
Lilla Edets Kommun - Municipality of Lilla Edet
Lindesbergs Kommun - Municipality of Lindesberg
Linköpings Kommun - Municipality of Linköping
Ljusnarsbergs Kommun - Municipality of Ljusnarsberg
Ljungby Kommun - Municipality of Ljungby
Ljusdals Kommun - Municipality of Ljusdal
Lomma Kommun - Municipality of Lomma
Ludvika Kommun - Municipality of Ludvika
Luleå Kommun - Municipality of Luleå
Lunds Kommun - Municipality of Lund
Lysekils Kommun - Municipality of Lysekil
Malå Kommun - Municipality of Malå
Malmö Stad - City of Malmö
Malungs Kommun - Municipality of Malung
Mariestads Kommun - Municipality of Mariestad
Marks Kommun - Municipality of Mark
Markaryds Kommun - Municipality of Markaryd
Melleruds Kommun - Municipality of Mellerud
Mjölby Kommun - Municipality of Mjölby
Mölndals Kommun - Municipality of Mölndal
Mönsterås Kommun - Municipality of Mönsterås
Mora Kommun - Municipality of Mora
Motala Kommun - Municipality of Motala
Mullsjö Kommun - Municipality of Mullsjö
Munkedals Kommun - Municipality of Munkedal
Nacka Kommun - Municipality of Nacka
Nässjö Kommun - Municipality of Nässjö
Nora Kommun - Municipality of Nora
Norbergs Kommun - Municipality of Norberg
Nordanstigs Kommun - Municipality of Nordanstig
Nordmalings Kommun - Municipality of Nordmaling
Norrköpings Kommun - Municipality of Norrköping
Norrtälje Kommun - Municipality of Norrtälje
Norsjö Kommun - Municipality of Norsjö
Nybro Kommun - Municipality of Nybro
Nyköpings Kommun - Municipality of Nyköping
Nykvarns Kommun - Municipality of Nykvarn
Nynäshamns Kommun - Municipality of Nynäshamn
Örebro Kommun - Municipality of Örebro
Orust Kommun - Municipality of Orust
Osby Kommun - Municipality of Osby
Österåkers Kommun - Municipality of Österåker
Piteå Kommun - Municipality of Piteå
Rättviks Kommun - Municipality of Rättvik
Ronneby Kommun - Municipality of Ronneby
Södertälje Kommun - Municipality of Södertälje
Solna Stad - City of Solna
Staffanstorps Kommun - Municipality of Staffanstorp
Stockholms Stad - City of Stockholm
Storfors Kommun - Municipality of Storfors
Tjörns Kommun - Municipality of Tjörn
Torsby Kommun - Municipality of Torsby
Tranemo Kommun - Municipality of Tranemo
Trelleborgs Kommun - Municipality of Trelleborg
Uppsala Kommun - Municipality of Uppsala
Vadstena Kommun - Municipality of Vadstena
Valdemarsviks Kommun - Municipality of Valdemarsvik
Vänersborgs Kommun - Municipality of Vänersborg
Västerås Stad - City of Västerås
Västerviks Kommun - Municipality of Västervik
Vaxholms Stad - City of Vaxholm
Embassies and Consulates
Embassy of Sweden in Canberra, Australia
Embassy of Sweden in Dhaka, Bangladesh
Embassy of Sweden in Brussels, Belgium
Embassy of Sweden in Ottawa, Canada
Consulate General of Sweden in Shanghai, China (People's Republic)
Embassy of Sweden in Copenhagen, Denmark
Swedish Travel and Tourism Council in Copenhagen, Denmark
Embassy of Sweden in Helsinki, Finland
Embassy of Sweden in Paris, France
Embassy of Sweden in Berlin, Germany
Consulate General of Sweden in Hamburg, Germany
Swedish Travel and Tourism Council in Hamburg, Germany
Embassy of Sweden in London, Great Britain and Northern Ireland
Consulate General of Sweden in Hong Kong
Embassy of Sweden in New Delhi, India
Embassy of Sweden in Jakarta, Indonesia
Embassy of Sweden in Dublin, Ireland
Consulate General of Sweden in Jerusalem, Israel
Embassy of Sweden in Tel Aviv, Israel
Swedish Travel and Tourism Council in Milan, Italy
Embassy of Sweden in Tokyo, Japan
Embassy of Sweden in Amman, Jordan
Embassy of Sweden in Seoul, Korea (Republic)
Embassy of Sweden in Riga, Latvia
Embassy of Sweden in Luxembourg, Luxembourg
Embassy of Sweden in Mexico City, Mexico
Embassy of Sweden in Oslo, Norway
Embassy of Sweden in Manila, Philippines
Embassy of Sweden in Warsaw, Poland
Embassy of Sweden in Lisbon, Portugal
Embassy of Sweden in Bucharest, Romania
Embassy of Sweden in Moscow, Russian Federation
Consulate General of Sweden in St. Petersburg, Russian Federation
Embassy of Sweden in Riyadh, Saudi Arabia
Embassy of Sweden in Singapore
Embassy of Sweden in Madrid, Spain
Embassy of Sweden in Dar es Salaam, Tanzania
Embassy of Sweden in Bangkok, Thailand
Consulate General of Sweden in Istanbul, Turkey
Consulate General of Sweden in Los Angeles, United States of America
Consulate General of Sweden in New York, United States of America
Swedish Travel and Tourism Council in New York, United States of America
Embassy of Sweden in Washington, United States of America
Embassy of Sweden to the Holy See
Embassy of Sweden in Hanoi, Vietnam
Embassy of Sweden in Lusaka, Zambia
Permanent Mission of Sweden to the United Nations in New York
Political Parties
Socialdemokratiska Arbetarepartiet (SAP) - Socialdemocratic Workers' Party
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) - Socialdemocratic Youth Alliance of Sweden
Socialdemokraterna i Göteborg
Socialdemocraterna i Huddinge
Socialdemokraterna i Kalmar län
Socialdemokraterna i Karlstad
Socialdemokraterna i Kristianstad
Socialdemokraterna i Kungsbacka
Socialdemokraterna i Lekeberg
Socialdemokarterna i Lidköping
Socialdemokraterna i Mariestad
Socialdemokraterna i Nybro
Socialdemokraterna i Örebro län
Socialdemokraterna i Skaraborg
Socialdemokraterna i Skövde
Socialdemokraterna i Umeå
Socialdemokraterna i Uppsala län
MUF Moderata Ungdomsförbundet - Moderate Youth Alliance
Moderat SE Moderata Samlingspartiet - Moderate Rally Party - Moderaterna i Folkare, Gävleborg, Göteborg, Halland, Kalmar län, Karlskoga, Lerums kommun, Malmö, Norra Älvsborg, Örebro län, Östergötland, Ronneby, Uppsala, Växjö, norra och östra Skåne södra och västra Skåne
Moderaterna i Stockholms stad och län
CUF Centerns Ungdomsförbund - Centre Youth Alliance
Centerpartiet - Centre Party - Dalarna, Halland, Helsingborg, Kalmar län, Linköping, Olofström, Örebro län, Östhammar, Skåne, Södermanland, Stockholm, Tyresö, Uppsala län
LUF Liberala Ungdomsförbundet - Liberal Youth Alliance
Folkpartiet Liberalerna - Liberal People's Party - Åmål, Eskilstuna, Flen, Gnesta, Helsingborg, Katrineholm, Kiruna, Lund, Nora, Nyköping, Örebro län, Oxelösund, Skåne, Sörmland, Trosa, Uppsala, Värmland, Vingåker
Ung Vänster - Young Left
Vänsterpartiet - Left Party - Kiruna, Mariestad, Pajala, Uppsala län
Grön Ungdom - Green Youth
Miljöpartiet
MP Miljöpartiet - Environmental Party The Greens - Miljöpartiet de Gröna - Borås, Eskilstuna, Fagersta, Gagnef, Göteborg, Halland, Helsingborg, Karlskoga, Kiruna, Kristianstad, Luleå, Malmö, Motala, Norrköping, Örnsköldsvik, Södertälje, Sundsvall, Trollhättan, Värmland, Västerås, Västerbotten
KDU Kristdemokratiska Ungdomsförbundet - Christiandemocratic Youth Alliance
Kristdemokraterna KD - Christian Democrats
Kristdemokraterna i Göteborg
Kristdemokraterna i Laxå
Ny Demokrati - New Democracy
Ny Demokrati i Haninge
SDU Sverigedemokraternas Ungdomsförbund - Sweden Democrats' Youth Alliance
SD Sverigedemokraterna - Sweden Democrats - SD Göteborg, Helsingborg, Mölndal, Sölvesborg, Uppsala
Konservativa Partiet (KP) - Conservative Party
Socialistiska Partiet (SP) - Socialist Party
Ungsocialisterna (US) - Young Socialists
Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) - Communist Party of Sweden
Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund (SKU) - Communist Youth Alliance of Sweden
Rättvisepartiet Socialisterna (RS) - Socialist Justice Party
Rättvisepartiet Socialisterna i Kiruna - RS
Kommunistiska Partiet Marxist-Leninisterna (revolutionärerna) (KPML(r)) - Communist Party Marxist-Leninists (revolutionaries)
KPML(r) Örnsköldsvik
Centrum Demokraterna (CD) - Centre Democrats
Allianspartiet - Alliance Party
Ny Framtid - New Future
Ny Solidaritet - New Solidarity
Vikingapartiet - Viking Party
Stockholmspartiet
Sjöbopartiet
Botkyrkapartiet
EnköpingsPartiet (EkP)
Lidingöpartiet
Staffanstorpspartiet (Sp)
Sjukvårdspartiet Västernorrland
Framstegspartiet i Åstorp
Akademikerpartiet i Linköping
Bopartiet i Ludvika
Country Information
Kiruna
The World Factbook
King-Carl XVI Gustaf (2017 *)
Prime Minister - Stefan Löfven (2017 *)
His Majesty : King Carl XVI Gustaf (2012)
Fredrik Reinfeldt, Prime Minister of Sweden (2012)
Carl Bildt, Minister for Foreign Affairs of Sweden (2012)
Sweden General information and updated references
Phones in Sweden Search a mobile in the phone companies and stores. SE Phone Book and Yellow Pages. List by City, Name, Number, Company. Internet Services and WebSites. 46 Code for international phone calls, whatsapp and text messages. SWE 

Covid in Sweden

Coronavirus covid-19 in Sweden, Cases 2,287,785, Deaths 16,180, Rate (0.71%), Date 2022-02-08 04:21:15 - Map of Coronavirus in the World. Total 393,934,458 cases of COVID-19 and 5,722,382 deaths. Updated information by country. Source : national health authorities and World Health Organization (WHO). 2022-02-08 04:21:15

Symptoms


Symptoms of the coronavirus disease : fever, dry cough, difficulty breathing, headache, slight runny nose, shortness of breath. If you have these symptoms, seek medical care to check your condition. Circulatory system : decreased white blood cells. Kidneys : decreased function.
Coronavirus in Basic protective measures against the new coronavirus COVID-19 outbreak.
How to take care of your health and protect others ?
Wash your hands frequently and regularly with soap and water. Keep your hands clean with an alcohol-based hand rub. Washing your hands kills viruses that may be there.  -
Avoid touching eyes, nose, mouth and face. Because hands touch many surfaces and can get contaminated with viruses and transfer it to your eyes, nose or mouth. And the virus can enter your body and can make you sick.
Covering your mouth and nose with a tissue or your bent elbow, when you cough or sneeze, and dispose of the used tissue immediately.
Safe greetings and handshaking.
Maintain social distancing at least 1 metre (3 feet) distance between yourself and anyone else who is coughing or sneezing. When people coughs or sneezes can spray small liquid droplets from their nose or mouth which may contain virus.
Good respiratory hygiene. Protect the people around you from viruses such as cold, flu and COVID-19.
Stay home if you have a fever, cough and difficulty breathing, seek medical attention only if required, to protect you and help prevent spread of viruses and other infections.
Avoid contact with others and visits to medical facilities.
Stay aware of the latest information with official sources from the national and local public health authority.
Avoid to travel to prevent possible spread of COVID-19 and other viruses.
Avoid spitting in public places.
Protect yourself and others from getting sick
Practice food safety.
Stay healthy with good nutrition.
There are some vaccines and medicines recommended to prevent or treat the covid.
Situation Dashboard. Official Report of Cases by Country. Information and Videos on Social Networks : Youtube Facebook Twitter Instagram Linkedin
How to protect yourself and others agaist Coronavirus ?
What is COVID ? Covid means Coronavirus Disease.
The first cases of this virus was detected win Wuhan, China, but in few months was found in most of the countries. Check the total of cases and deaths by country and state.
Medical supplies recommended to protect themselves and others. Used by health personal : Hand sanitizer, gloves, masks, gowns, goggles.
Map of Covid-19 Coronavirus pandemic - Source : WHO. World Health Organization. Technical Guidance and Global research. Alert. See updated information by country.
Coronavirus
- Covid-19, Casos y Muertes, Medidas de Salud. Teléfonos de Información. Datos Actualizados.
Sweden : Blekinge Lan, Gavleborgs Lan, Gotlands Lan, Hallands Lan, Jamtlands Lan, Jonkopings Lan, Kalmar Lan, Dalarnas Lan, Kronobergs Lan, Norrbottens Lan, Orebro Lan, Ostergotlands Lan, Sodermanlands Lan, Uppsala Lan, Varmlands Lan, Vasterbottens Lan, Vasternorrlands Lan, Vastmanlands Lan, Stockholms Lan, Skane Lan, Vastra Gotaland
Sweden
Elections in Sweden - Electoral and Voters Information.
Sweden Government
Institutions Sweden. Online Services
Sweden Maps
Map of Sweden
Sweden Find Phones
Mobile Phone in Sweden - Phone Numbers. Telephone Guide
Search
Sweden
Directory
Sweden - Find more information and details
Search Sweden :
Government of Sweden. Gov List of Public Offices, Online Services, Official Websites, Ministeries, Embassies
Elections in Sweden 2023 - Electoral information and candidates for president, prime minister, parliament, and political parties. Election Results and data, political parties and government institutions around the world.
National Archive Sweden Public information and Forms
Where to vote in Sweden - Find voting places in Sweden
Directory, America, Europe, Asia, Oceania, Africa, International
Government Sweden 2023
Sweden Aims to Reactivate Civil Conscription to Boost Defense Bloomberg
Sweden aims to reactivate civil conscription to shore up defences Al Jazeera English
Sweden: Make plans to bunker down in case of war The National
Sweden Starts Talks With US on Defense Cooperation Agreement Bloomberg